Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A regisztrációs űrlap kitöltésekor és a PANNON CARGO & SPED TRANS LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI Kft. email címein keresztül érkezett személyes adatokat a PANNON CARGO & SPED TRANS Kft. kezeli. A Felhasználó (a továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő regisztrációs űrlap kitöltésekor és az elektronikus levelezésben
megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

Az adatkezelő adatai

 • Az Adatkezelő megnevezése: PANNON CARGO & SPED TRANS Kft.
 • Az Adatkezelő képviselője: a gazdasági társaság ügyvezetője
 • Az Adatkezelő székhelye: 1052 Budapest, Deák tér 3. II. emelet
 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 30 825 7483
 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@pannoncargo.hu

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő logisztikai és szállítmányozási területeken tevékenységet folytat, amivel kapcsolatban a bevezetőben megjelölt honlapon tájékoztatást nyújt. A honlap felkeresésekor a „Sajtószoba” menüpontban, a Felhasználónak lehetősége van a PANNON CARGO & SPED TRANS Kft.-vel a kapcsolatot felvenni és üzenetet küldeni elektronikus úton. A Felhasználó által beküldött üzenetet feldolgozzuk, és ez alapján egy válaszüzenetben felvesszük a kapcsolatot a felhasználóval abban a témában, amiben az üzenetet küldte.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával valósul meg. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő PANNON CARGO & SPED TRANS Kft. weboldalán, a regisztrációs űrlap kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.
 • A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a regisztrációs űrlap kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában a Felhasználóval nem lehet kapcsolatot létesíteni és válaszolni, megfelelően reagálni az általa küldeni kívánt üzenetre.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (www.pannoncargo.hu) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a  regisztrációs űrlap kitöltéséhez és beküldéséhez a következő személyes adatok megadása szükséges: Név, email cím, telefonszám, az érintett céggel kapcsolatos információk.

Az adatkezelés időtartama

 • Összességében, alapesetben, a regisztrációs űrlap beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az űrlap beérkezését követően arra 15 napon belül érdemben reagál, majd kiküldi válaszát a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó nem reagál az Adatkezelő által kiküldött válaszra 30 napon belül, akkor ennek tényét 15 nap alatt ellenőrzi az Adatkezelő, majd törli a Felhasználó személyes adatait.
 • Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok törléséről.
 • Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.
 • A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 • Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.
 • Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.
 • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.
 • A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.
 • Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.
 • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

A személyes adatok törlése

 • Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a regisztrációs űrlap beérkezését követően 60 nappal, amennyiben az Érintett 30 nap elteltével nem reagál érdemben a részére kiküldött válaszüzenetre.
 • Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. pontban foglaltak szerint.
 • Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.
 • Amennyiben a válaszüzenet kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az Adatkezelő, a tudomásszerzést követő 15 napon belül.
 • Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

Levelezés

 

Amennyiben e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, ön hozzájárul és elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket. Felhívjuk minden részünkre e-mailt küldő személy, vállalkozás figyelmét, hogy ilyen esetben az e-mail címe birtokába is jutunk. Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó mappájában tároljuk minimum egy évig, vagy addig az időpontig, amíg ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését.

Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, az Adatfeldolgozás pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, a kezelt adatok köre pontban felsorolt személyes adatok kezelésekor, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségei:

https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatok kezelésekor.

Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

 • Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, a fent felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
 • Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.
 • Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve az adatfeldolgozás pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedésekkel vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

PANNON CARGO & SPED TRANS Kft. Minden jog fenntartva 2021.